Համապատասխան իրեր չկան
Նախընտրելի
Զամբյուղ

Գաղտնիության քաղաքականություն

Անձնական տվյալների գաղտնիության այս քաղաքականությունը (այսուհետ` Գաղտնիության քաղաքականություն) վերաբերում է այն բոլոր տեղեկություններին, որոնք կայքը (խանութի անուն) (այսուհետ` Կայք) կարող է ստանալ Կայքի Օգտատիրոջ մասին, Կայքն օգտագործելուց, նրա ծրագրերից և դրա արտադրանքից:

1. Տերմինների սահմանում`

1.1. «Անձնական տվյալներ»` ցանկացած տեղեկատվություն, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում է կոնկրետ կամ նույնականացվող անհատին (անձնական տվյալների առարկա):

1.2. «Անձնական տվյալների մշակում» - ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ գործողությունների ամբողջություն (գործողություններ), որոնք կատարվել են ավտոմատացման գործիքների միջոցով կամ առանց անձնական տվյալների նման գործիքների օգտագործման, ներառյալ հավաքագրումը, գրանցումը, համակարգումը, կուտակումը, պահեստավորումը, հստակեցումը (թարմացում, փոփոխություն) , արդյունահանում, օգտագործում, փոխանցում (բաշխում, տրամադրում, մուտք), անհատականացում, արգելափակում, ջնջում, անձնական տվյալների ոչնչացում:

1.3. «Անձնական տվյալների գաղտնիությունը» պարտադիր պահանջ է անձնական տվյալների հասանելիություն ձեռք բերած այլ անձի համար` կանխելու դրանց տարածումը առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության կամ այլ իրավական հիմքերի:

1.4. «Կայքի օգտվող» - այն անձը, ով ինտերնետի միջոցով հասանելի է Կայքին և օգտագործում է Կայքի տեղեկատվությունը, նյութերը և արտադրանքը:

1.5. «Ապրանք» - ապրանք, որը Օգտատերը պատվիրում է կայքում և վճարում դրա համար վճարային համակարգերի միջոցով կամ առձեռն:

2. Ընդհանուր դրույթներ`

2.1. Օգտատիրոջ կողմից Կայքի օգտագործումը նշանակում է Գաղտնիության քաղաքականության և Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման պայմանների ընդունում:

2.2. Գաղտնիության քաղաքականության պայմաններին չհամաձայնելու դեպքում Օգտատերը պետք է դադարեցնի Կայքի օգտագործումը:

2.3. Այս Գաղտնիության քաղաքականության ներքո մշակման համար թույլատրված անձնական տվյալները տրամադրվում են Օգտատիրոջ կողմից ՝ լրացնելով Կայքում ձևերը և ներառում են հետևյալ տեղեկությունները.

2.4.1. Օգտագործողի ազգանունը, անունը, հայրանունը.

2.4.2. Օգտագործողի կոնտակտային հեռախոսահամարը;

2.4.3. Օգտագործողի էլ. փոստի հասցեն (e-mail);

2.4.4. Օգտատիրոջ գրանցման հասցեն (Ապրանքներ գնելու դեպքում);

2.4.5. Ապրանքի առաքման հասցեն (Ապրանքներ գնելու դեպքում);

2.4.6. Այլ տվյալներ. նշված է կայքի ձևաթղթերում:

3. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների հավաքագրման նպատակը`

3.1. Սեփականատերն իրավունք ունի օգտագործողի անձնական տվյալներն օգտագործել հետևյալ նպատակների համար.

3.1.1. Կայքում գրանցված Օգտատիրոջ նույնականացում` հետագա ավտորիզացիա, պատվերների գրանցման և այլ գործողությունների համար:

3.1.2. Կայքի անհատականացված տվյալների հասանելիության ապահովում:

3.1.3. Օգտատիրոջ հետ հետադարձ կապի հաստատում, ներառյալ ծանուցումներ ուղարկելը, Կայքի օգտագործման, ծառայությունների մատուցման և Օգտատիրոջից պահանջների և դիմումների մշակման վերաբերյալ հարցումները:

3.1.4. Օգտատիրոջը տրամադրել հատուկ առաջարկներ կայքի գործընկերների ապրանքների և ծառայությունների մասին տեղեկություններ, տեղեկագիր:

4. Անձնական տեղեկատվության մշակման եղանակներն ու պայմանները`

4.1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է առանց որևէ սահմանափակման, ցանկացած օրինական եղանակով, ներառյալ անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում` օգտագործելով ավտոմատացման գործիքներ կամ առանց այդպիսի գործիքների օգտագործման:

4.2. Օգտվողը համաձայնում է, որ կայքն իրավունք ունի անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ անձանց` բացառապես Գաղտնիության քաղաքականությամբ նախատեսված մշակման նպատակով:

4.3. Կայքը ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ ՝ Օգտատիրոջ անձնական տվյալները չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենումից, տարածումից, ինչպես նաև երրորդ անձանց այլ անօրինական գործողություններից պաշտպանելու համար:

5. Կողմերի պարտականությունները`

5.1. Կայքը, իր պարտավորությունները չկատարելու դեպքում, պատասխանատվություն է կրում Օգտատիրոջ կողմից անձնական տվյալների անօրինական օգտագործման հետ կապված իրական վնասի համար` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:

6. Լրացուցիչ պայմաններ`

6.1. Կայքի սեփականատերն իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել այս Գաղտնիության քաղաքականության մեջ ՝ առանց Օգտատիրոջ համաձայնության:

6.2. Գաղտնիության քաղաքականությունն ուժի մեջ է մտնում կայքում տեղադրվելու պահից: